Verksamhet

All juridik som rör ägandet och brukandet av jord, skog och vatten

VERKSAMHET

Byrån är specialiserad på fastighets- och miljöjuridik. Rent konkret innebär det att Byrån arbetar med all juridik som rör ägandet och brukandet av jord, skog och vatten. Bland byråns klienter finns allt från vanliga privatpersoner till företag med miljardomsättning. Ärenden accepteras från klienter i hela landet. Det viktiga är inte var ärendet finns eller ärendets storlek utan att ärendet rör den juridik som Byrån är specialiserad på.

Byrån arbetar med allt från förebyggande juridisk rådgivning till processer i domstol. Mycket stor erfarenhet finns av att driva allehanda mål i landets mark- och miljödomstolar.  

ÄRENDEN

De vanligast förekommande ärendetyperna har varierat över åren. Det följer samhällsutvecklingen och konjunkturen. Som exempel på ofta förekommande ärendetyper idag listas ett antal områden nedan. Listan skall inte tolkas som en heltäckande beskrivning av byråns kompetensområde.  

- Lantmäteriförrättningar (biträde vid ansökan och överklagande av beslut)
- Bygglovs- och planfrågor (biträde vid ansökan och överklagande av beslut)
- Miljötillstånd (biträde vid ansökan och överklagande av beslut)
- Strandskyddsfrågor (ansökan om dispenser och överklagande av beslut)
- Ersättning vid bildande av naturreservat, vattenskyddsområden m m (biträde vid förhandling och  domstolsprocess)
- Ersättning vid framdragning av vägar och ledningar (biträde vid förhandling och domstolsprocess)
- Miljö- och djurtillsyn (överklagande av tillsynsbeslut)
- Arrenden och andra nyttjanderätter (upprättande av avtal samt tvistelösning i arrendenämnd och domstol)
- ”Fel i fastighet” (tvistelösning vid köp och försäljning av fastigheter)
- Miljöbrott (offentlig och privat försvarare)  

ALLMÄNNA VILLKOR

Advokatbyrån Mark- & Miljö tillämpar i samtliga klientärenden de allmänna villkor som framgår av bifogad pdf-fil: Allmänna villkor.